Language Selection

GreekEnglish (United Kingdom)

Ισολογισμοί

isologismos

Διαφήμιση
Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για τους πελάτες μας, που προσφέρει δυνατότητα υποβολή νέας και παρακολούθησης παλαιάς αίτησης, όπως και παρακολούθηση οικονομικών στοιχείων

Δραστηριότητες


Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Ποιότητας

 

Η Γεωτέστ Α.Ε. αξιοποιώντας την επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού της και συνδυάζοντάς την με την εμπειρία σε μεγάλα έργα με υψηλές απαιτήσεις είναι σε θέση να παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες συμβούλου ποιότητας. Μέσω συνεχών ελέγχων και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων έχει τη δυνατότητα να παρέχει συμβουλές με στόχο τη διατήρηση σταθερής ποιότητας ή τη βελτίωση της, όπως και σχετικές με τη μείωση του κόστους σε εταιρίες που ασχολούνται με :

-Τεχνικά έργα
-Λατομεία
-Παρασκευή σκυροδέματος ή ασφαλτομιγμάτων
-Συντήρησης οδοστρωμάτων

 

 

 
Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Οδοστρωμάτων

Η διαχείριση οδοστρωμάτων αφορά την καταγραφή της κατάστασης των οδοστρωμάτων μέσω της επιθεώρησης τους και της καταγραφής των επιφανειακών φθορών που παρουσιάζονται σ’ αυτά. Απευθύνεται σε δήμους και νομαρχίες που θέλουν να διατηρούν πλήρη στοιχεία της κατάστασης των οδοστρωμάτων του οδικού τους δικτύου ώστε να είναι σε θέση να επεμβαίνουν άμεσα και με μειωμένο κόστος για να το διατηρούν σε καλή κατάσταση καθώς και σε εταιρίες που διαχειρίζονται μεγάλα τμήματα οδικού δικτύου.

Η διαχείριση οδοστρωμάτων βασίζεται στον καθορισμό του Δείκτη Κατάστασης Οδοστρώματος (Pavement Condition Index,PCI) που εκφράζει την κατάσταση που βρίσκεται το κάθε οδόστρωμα από πλευράς φθορών και ρηγματώσεων και βάση του οποίου μπορούν να εκτιμηθούν οι ανάγκες της συντήρησης τα επόμενα χρόνια.

Ο δείκτης PCI κυμαίνεται από 0 μέχρι 100 και η διακύμανσή του ταξινομεί και τα οδοστρώματα σε 7 διαφορετικές κατηγορίες σύμφωνα με τη φθορά:

 

 

Τα χαρακτηριστικά στάδια της μεθοδολογίας είναι :

-Απογραφή (Inventory): διαχωρισμός του δικτύου σε κατηγορίες (branches) και τμήματα (sections) με ιεραρχική οργάνωση

-Καταγραφή-επιθεώρηση (field inspection): ακριβής καταγραφή των επιφανειακών φθορών των οδοστρωμάτων του κάθε τμήματος και υπολογισμός για κάθε τμήμα του δείκτη κατάστασης οδοστρώματος.

-Αναφορές-υπολογισμοί (reports): εξαγωγή συγκριτικών αποτελεσμάτων, επίπεδο του δείκτη κατάστασης οδοστρώματος κατά την τελευταία επιθεώρηση για κάθε τμήμα, κατηγορία ή συνολικά για όλο το δίκτυο και αναφορές GIS.

-Μοντέλο πρόβλεψης (prediction model): χρήση οικογενειακού μοντέλου (family model) και μεταβίβαση της συνάρτησης των μοντέλων σε όλα τα τμήματα που έχουν επιλεγεί.

-Ανάλυση της κατάστασης – πλάνο συντήρησης και αποκατάστασης: ανάλυση των παραμέτρων και σχεδιασμός της στρατηγικής που πρέπει να ακολουθηθεί όσων αφορά την κατανομή των κεφαλαίων. Κατάρτιση εναλλακτικών στρατηγικών και μεθόδων κατανομής των χρημάτων.

 

 

 

 

Τα σημαντικότερα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τη χρήση συστήματος διαχείρισης οδοστρωμάτων είναι:

  • Η γνώση της υφιστάμενης κατάστασης των οδοστρωμάτων, μέσω της δημιουργίας αναλυτικής βάσης δεδομένων με στοιχεία όπως η κατάσταση του οδοστρώματος, οι κυκλοφοριακοί φόρτοι, κατασκευαστικά δεδομένα και στοιχεία των επεμβάσεων συντήρησης και αποκατάστασης που έχουν προηγηθεί.
  • Ο συντονισμένος προγραμματισμός επεμβάσεων και νέων ασφαλτοστρώσεων, μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων επέμβασης βάσει συγκεκριμένων προϋπολογισμών συντήρησης και λόγω της συνεχούς παρακολούθησης και καταγραφής των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης σε όλο το οδικό δίκτυο.
  • Η οικονομική και ορθολογική διαχείριση των πόρων, μέσω της δυνατότητας δημιουργίας μοντέλων πρόβλεψης της μελλοντικής κατάστασης των οδοστρωμάτων και παρουσίασης εναλλακτικών στρατηγικών συντήρησης, σε συνάρτηση με τα διαθέσιμα κονδύλια ή αυτά που απαιτούνται για τη βελτίωση της κατάστασής τους.
  • Ο περιορισμός του υλικού και κοινωνικού κόστους που προκύπτει από τα τροχαία ατυχήματα, λόγω της βελτίωσης της κατάστασης των οδοστρωμάτων, που συνεπάγεται άνοδο του επιπέδου ασφαλείας στους δρόμους.
 
Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες

 

Η ΓΕΩΤΕΣΤ Α.Ε. σε συνεργασία με την εταιρία ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται στον τομέα της Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής από το 1984 είναι σε θέση να εκτελέσει μια πληθώρα γεωτεχνικών ερευνών και μελετών, όπως :


-Ερευνητικές γεωτρήσεις


-Μελέτες θεμελιώσεων οικοδομικών και τεχνικών έργων-Μελέτες βελτίωσης υπεδάφους

 

-Μελέτες οπλισμένων επιχωμάτων, προστασίας πρανών

 

-Μελέτες σταθεροποίησης – αποκατάστασης κατολισθήσεων

 

 

-Στατικές πενετρομετρήσεις

 

 

Η ΓΕΩΤΕΣΤ Α.Ε. διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο αναγνωρισμένο επισήμως από τη Γενική Διεύθυνση Ποιότητας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. αναφορικά με τις εργαστηριακές δοκιμές και μελέτες σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων, αδρανών και εδαφικών υλικών. Έχοντας σαν στόχο την υψηλή ακρίβεια στα αποτελέσματα χρησιμοποιεί τελευταίας τεχνολογίας μηχανολογικό εξοπλισμό, διακριβωμένο σύμφωνα με τα ελληνικά και διεθνή πρότυπα. Επιπλέον, διαθέτει προσωπικό εκπαιδευμένο κατάλληλα και με εμπειρία στην εκτέλεση των εργαστηριακών δοκιμών για να διασφαλίζεται η ορθότητα και η σωστή ερμηνεία των εξαγομένων αποτελεσμάτων. Έτσι η ΓΕΩΤΕΣΤ Α.Ε. είναι σε θέση να παρέχει στους πελάτες της έγκυρα και άμεσα αποτελέσματα αλλά και συμβουλές για την περεταίρω βελτίωση τους.

Επιπλέον με τη χρήση βάσης δεδομένων που ενημερώνεται συνεχώς οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή από τη ΓΕΩΤΕΣΤ Α.Ε. σχετικά με την πρόοδο των εργαστηριακών δοκιμών που εκτελούνται για λογαριασμό τους και τον προβλεπόμενο χρόνο περάτωσής τους


 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιληπτική Περιγραφή

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΛΙΠΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΣΚ - 304 *


ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΜΠΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

ASTM C 78-94, ASTM C 293-94, AASHTO T 97-86, EN 12390-5


ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΥΣΘΡΑΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (TOUGHNESS) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

ASTM C1609/C1609M-05, ΑSTM C 1018, EN 12390-5:2000


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΣΚ - 303 (1985)*, ASTM C 31-98, AASHTO T23-93, EN 12390-2


ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΘΙΣΕΩΣ

ΣΚ - 309 *, ASTM C143-98 AASHTO T119-93, ΕΝ 12350-2, BS 1881:102, NF P18-305


ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΡΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ (PULLOUT TEST)

ASTM C900-99, EN 12504-3, BS 1881, UNI 9536


ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ASTM C231/1997 *, AASHTO T152-93, EN 12350-7, BS 1881


ΔΟΚΙΜΗ ΕΞΙΔΡΩΣΗΣ

ΕΝ 445


ΔΟΚΙΜΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ

EN 12350-5


ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ - ΣΥΣΤΟΛΗΣ

ΕΝ 446


ΔΟΚΙΜΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΕΝ 447

 

 

 

ΕΠΙ-ΤΟΠΟΥ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιληπτική Περιγραφή

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΝΩΠΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΚΤΣ- 97 *, ΣΚ - 350 *, EN 12350-1


ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΥΡΗΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΚΤΣ - 97 *, ASTM C 42 -99, ΕΛΟΤ 344


ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΗΞΕΩΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΣΚ 309


ΛΗΨΗ ΠΥΡΗΝΩΝ ΑΠΟ ΦΑΤΝΩΜΑΤΑ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ASTM C1140 *, ΣΚ-304

 

 

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιληπτική Περιγραφή

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΚΤΣ - 97 *, ΕΝ 206


ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ACI 506


ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ (MATURITY METHOD)

ASTM C1074-98


ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΜΑΤΟΣ

ΕΝ 196-1, ΕΝ 196-3, ΕΝ 413-2, ΕΝ 459-2, ΕΝ 1015-2

 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιληπτική Περιγραφή

ΔΟΚΙΜΗ ΜΠΛΕ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ

EN 933-9, NF P94-068 UNI 8520-15 UNE 83 130


ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΜΕ ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ (ΜΕΘΟΔΟΣ Α)

AASHTO T164-1994 *, ASTM D 2172-95, EN 12697-1


ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΜΕ ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ (ΜΕΘΟΔΟΣ Β)

AASHTO T164-1994 *, ASTM D 2172-95, EN 12697-1


ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ MARSHALL ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ

ASTM D1559-89 *, ASTM D5581-96 *, AASHTO T245-94, EN 12697-34, NF P98-251-2, BS 598


ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ

AASHTO T166-1993 *, ASTM D2726-96a, EN 12697-6, CNR No.40


ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΦΙΝΗ

AASHTO T275-1991 *, ASTM D1188-96, EN 12697-6


ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ

ASTM D2041-95 *, EN 12697-5


ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

ASTM D5-1997, AASHTO T-49 (1994)


ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΜΑΛΘΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

ASTM D36-1993, AASHTO T-53 (1996), EN 1427, BS 2000, CNR 35, UNI 4161


ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΚΡΟΫΦΗΣ

ASTM E965-96


ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ

EN 12697-35, Π.Τ.Π. & MS-2 ASPHALT INSTITUTE

 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιληπτική Περιγραφή

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚOY ΒΑΡΟΥΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΚΚΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

AASHTO T85-1996 * , ASTM C127-88 , EN 1097-6


ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚOY ΒΑΡΟΥΣ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

AASHTO T84-1995 *, ASTM C128-97, EN 1097-6


ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΑΜΜΟΥ

ASTM D2419/1995 *, EN 933-8


ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ

ASTM C136-96a *, EN 933-1, BS 812, NF P18-560


ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΔΟΚΙΜΗ ΥΓΕΙΑΣ)

AASHTO T104-1994 *


ΑΝΤΟΧΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΒΗ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΗ (ΔΟΚΙΜΗ LOS ANGELES)

AASHTO T96-1994 *, ASTM C131-96, EN 1097-2, NF P18-573


ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΩΝ ΚΟΚΚΩΝ - ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΛΑΚΟΕΙΔΟΥΣ

BS 812:105.1:1989 *, EN 933-3, NF P18-561, UNI 8520-18


ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΩΝ ΚΟΚΚΩΝ - ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ

EN 933-4, DIN 4226, CNR No.95, NLT 354


ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΧΥΛΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ

AASHTO T30-93, EN 12697-2


ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΙΠΑΛΗΣ ΣΕ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ

ASTM C117-95 *


ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΒΩΛΩΝ ΑΡΓΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΡΙΠΤΩΝ ΚΟΚΚΩΝ ΣΤΑ ΑΔΡΑΝΗ

ΣΚ - 306

 

*= Εγκεκριμένη Δοκιμή από το Κ.Ε.Δ.Ε.

 

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 Επόμενο > Τέλος >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL